Vitana - Všehokoření

Pravidla užití webových stránek

1. Pravidla užití webových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.vseokoreni.cz byly vytvořeny a jsou provozovány společností VITANA, a.s., se sídlem Byšice, Mělnická 133, okres Mělník, PSČ 277 32, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 605 (dále jen „VITANA“).

Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován společností VITANA v souladu s právním řádem České republiky.

VITANA si vyhrazuje veškerá autorská práva. Připojením na internetové stránky se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Informace obsažené na internetových stránkách slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu návštěvníka webu, který nese veškerou odpovědnost za jejich použití.

VITANA neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek VITANY. Pro aktuální informace kontaktujte VITANU prostřednictvím e-mailu: vitana@vitana.cz.

VITANA nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

2. Souhlas se zveřejněním recenze na stránce www.vseokoreni.cz a zpracováním osobních údajů z formuláře za účelem zpětného kontaktování recenzenta a doručení odpovědi na vložené přání/dotaz/připomínku.

Společnost VITANA, a.s., se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČO: 148 03 691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 („Správce“), má zájem efektivně komunikovat se svými zákazníky a aktivně přijímat zpětnou vazbu, dotazy, přání a připomínky týkající se produktů společnosti, k čemuž mimo jiné slouží formulář pro vložení spotřebitelského hodnocení koření od Vitany, umístěný na internetových stránkách www.vseokoreni.cz. Účelem zpracování osobních údajů z tohoto formuláře je (a) zveřejnění recenze na koření Vitany na stránce www.vseokoreni.cz a (b) případné zpětné kontaktování recenzenta a doručení odpovědí na vložené přání, dotaz či připomínku.

Osobní údaje recenzenta jsou zpracovávány v rozsahu informací uvedených recenzentem do formuláře pouze po dobu 60 kalendářních dnů ode dne udělení tohoto souhlasu. Křestní jméno a recenze jsou zveřejněny nawww.vseokoreni.cz do odvolání tohoto souhlasu.

Osobní údaje recenzenta nebudou poskytovány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí. Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje recenzenta osobám, které osobní údaje zpracovávají pro Správce jako jeho zpracovatelé (např. tvůrci webových stránek). Aktuální seznam zpracovatelů bude zaslán po vyžádání na adrese vitanaprivacy@vitana.cz.

Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Recenzent má právo tento souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě tohoto souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním. Recenzent nemá zákonnou povinnost poskytnout své osobní údaje Správci. Pokud však recenzent své údaje Správci neposkytne, nebude mu možné doručit odpověď na jeho dotaz, přání či připomínku.

Recenzent má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má recenzent právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Recenzenti mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz.

Pokud se recenzent domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz. Jestliže bude žádost recenzenta shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost recenzenta podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Naše webové stránky vloží soubory cookie do vašeho prohlížeče nebo zařízení, pokud máte tuto funkci v nastavení prohlížeče aktivovanou.
Tyto soubory cookie používáme ke zlepšení funkčnosti těchto webových stránek, analýzám a pro zájmově orientovanou reklamu.

Přečtěte si více Zavřít