Vitana - Všehokoření
Gorilujeme s vitanou Gorilovací gorila

Soutěž

Soutěž je u konce, děkujeme za účast a gratulujeme výhercům

Výherní místa 2. kola:

Výherce budeme kontaktovat e-mailem.

Výherní místa 2. kola tabulka

Výherní místa 1. kola:

Výherce budeme kontaktovat e-mailem.

Výherní místa 1. kola tabulka

Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení
1. VITANA, a.s. se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČ 148 036 91, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách https://www.vseokoreni.cz/grilovani (dále “Portál Facebook”) soutěž názvem “Soutěž Gorilovací“ (dále jen „Soutěž“).

2. Soutěž probíhá na území České republiky v období od 10:00, 4. 6. 2018 do 23:59, 30. 8. 2018. (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Toto období je rozdělené do 3 soutěžních kol. První kolo probíhá v termínu 4. 6 - 30. 6. 2018. Druhé kolo probíhá v termínu 1. 7. - 31. 7. 2018. Třetí kolo probíhá v termínu 1. 8. - 30. 8. 2018.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže, a to i jednotlivých kol Soutěže samostatně

II. Účast v soutěži
4. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let, která registruje nové grilovacího místo (dále jen „Soutěžící“).

5. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

6. Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

III. Mechanika Soutěže
7. K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící internet.

8. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době trvání soutěže registruje nové grilovací místo na https://www.vseokoreni.cz/grilovani a vloží fotografii, která splňuje zadané požadavky (dále „Soutěžní fotografie“) Soutěžní fotografie musí splňovat tyto požadavky: grilovací místo je na veřejně dostupném místě, na Soutěžní fotografii nového grilovacího místa je zachycena pouze oblast, výhled, fotografie tedy neobsahuje lidi. Soutěžní fotografie nesmějí obsahovat pornografické, erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy.

9. Každý Soutěžící může registrovat více nových grilovacích míst v jednom kole.

10. Úkolem Soutěžícího je registrovat nové grilovací místo na mapě grilovacích míst umístěné na https://www.vseokoreni.cz/grilovani a vložit Soutěžní fotografii, která zachycuje grilovací místo na veřejně dostupném místě, oblast, výhled, fotografie tedy neobsahuje lidi.

11. V každém soutěžním kole bude vybráno 10 vítězů, kterým Pořadatel zašle Výhru. Výherce Soutěže je určený na základě hodnocení nově přidaného místa. Vyhrává místo s největším počtem hvězdiček a největším počtem hodnotitelů. Hodnocení se určuje podle počtu získaných hvězdiček, kdy nejlépe hodnocené místo získává 5 hvězdiček, a největšího počtu hodnotitelů v daném soutěžní období. Jako hodnotitelé se rozumí, spotřebitelé / návštěvníci webových stránek vseokoreni.cz/grilovani, kteří udělují hvězdičky k soutěžním místům.

12. Výhrou v soutěži vždy v jednotlivém kole jsou hodnotné ceny. 1. místo získává 1x BARBECUE SUITCASE GRILL, 2. až 3. místo získává 1x BARBECUE BUCKET GRILL, 4. až 10. místo získává 1x sadu s grilovacím kořením Vitana.

13. Vyhodnocení každého kola Soutěže proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení příslušného kola Soutěže. Výsledky Soutěže budou uveřejněny stránce https://www.vseokoreni.cz/grilovani/soutez.

14. Vítězové budou vyrozuměni po skončení příslušného kola soutěže, a to formou vyrozumění o výhře prostřednictvím e-mailu, který bude odeslán nejpozději do 5 pracovních dní po skončení příslušného kola soutěže.

15. Pokud žádný ze Soutěžících nevloží nové grilovací místo, nebo se Soutěže nezúčastní dostatečný počet Soutěžících, Výhra propadá Pořadateli.

IV. Výhra, výherci

16. Pořadatel vloží do soutěže jako Výhru celkem 3x BARBECUE SUITCASE GRILL, 6x BARBECUE BUCKET GRILL, 21 x sadu s grilovacím kořením Vitana.

17. Každý výherce obdrží jednu cenu podle umístění určené odbornou porotou.

V. Předání výher

18. Pořadatel bude kontaktovat Výherce prostřednictvím vyrozumění o výhře e-mailem odeslaným do 5 pracovních dnů od ukončení příslušné Soutěže. V případě, že nebude Soutěžící na výzvu po dobu 3 pracovních dní od jejího odeslání reagovat, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.

19. Výhra bude zaslána Výherci jako balík do vlastních rukou prostřednictvím přepravce zajišťujícím doručovací služby, kterého určí Pořadatel, přičemž doručení proběhne v termínu na základě předchozí dohody mezi Pořadatelem a Soutěžícím.

20. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiné zboží.

21. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení Výhry samotné z důvodů, které nespočívají na straně Pořadatele.

VI. Osobní údaje

22. Okamžikem registrace nového grilovacího místa, vložením Soutěžní fotografie a vyplněním příslušného souhlasu na webových stránkách uděluje Soutěžící Pořadateli svůj souhlas:

- s Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat, - v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ke zpracování osobních údajů, Pořadateli jakožto správci, případně určeným subdodavatelům Pořadatele, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu Soutěže a plnění jejích podmínek, předání Výhry a zveřejnění Výherce. Osobní údaje soutěžícího nebudou poskytovány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí.
Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně odvolat, a to e-mailem na adrese vitanaprivacy@vitana.cz, a nebo i písemně kdykoli na adrese Pořadatele odvolat.
Soutěžící má právo požadovat od Pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má Soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Pořadateli. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Pořadatele, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz.
Pokud se Soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Pořadatele s žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz. Jestliže bude žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Soutěžícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

23. Pokud budou na soutěžních fotografiích zachyceny fyzické osoby, odpovídá Soutěžící za opatření si souhlasu těchto osob, že fotografie byly pořízeny a užity pro Soutěž, tedy zveřejněny. Pořadatel neodpovídá za žádné nároky třetích osob zachycených na soutěžních fotografiích.

VII. Závěrečná ustanovení

24. Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže prostřednictvím registrace nového místa, kde vyplní vypsané údaje. Nebude-li Soutěžící schopen prokázat svou totožnost při převzetí Výhry, jeho nárok na Výhru zaniká a Výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

25. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránkách XY. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž. Plné znění Pravidel Soutěže bude k dispozici po celou dobu konání Soutěže v záložce Poznámky umístěné na oficiální Facebookové stránce Vitana: https://www.facebook.com/Vitana.cz/.

26. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

27. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

28. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

29. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

Datum vydání Pravidel: 4. 6. 2018, VITANA, a.s.

Naše webové stránky vloží soubory cookie do vašeho prohlížeče nebo zařízení, pokud máte tuto funkci v nastavení prohlížeče aktivovanou.
Tyto soubory cookie používáme ke zlepšení funkčnosti těchto webových stránek, analýzám a pro zájmově orientovanou reklamu.

Přečtěte si více Zavřít